لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان
آدرس: زاهدان
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه امام جعفر صادق (ع)
آدرس: زاهدان
تلفن: 32615571
نام مرکز : بیمارستان هامون زابل
آدرس: زابل
تلفن: 326155
نام مرکز : درمانگاه صاحب الزمان (عج)
آدرس: زاهدان
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه آزادگان خاش
آدرس: خاش
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه سینا سراوان
آدرس: سراوان
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه چابهار
آدرس: چابهار
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه امام علی ایرانشهر
آدرس: ایرانشهر
تلفن: 32615571